N-Z

Rezident – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma rezident

Pojam rezident ima nekoliko različitih značenja, ali se pre svega odnosi na neko lice koje ima prebivalište na teritoriji određene države najmanje godinu dana,m sa time da naglasak nije na državljanstvu nego na samoj teritoriji na kojij se boravi, te da osoba koja je rezident ima u datoj državi registrovano stalno prebivalište, iako u njoj ne mora da živi.

Dakle, kako se smatra prema našim zakonima, rezident jeste fizičko lice koje u Srbijhi ima registrovano prebivalište iako u njoj ne mora da živi stalno, ali je u obavezi da živi najmanje godinu dana.

Loading...

Takođe se pojam rezidenta može da odnosi i na ona pravna lica koja imaju stalno prebivalište u svojoj matičnoj nili domicilnoj državi, i da su u njoj kao takva registrovana u boravišnim knjigama.

Dakle, jasno je iz svega navedenog da osoba koja je rezident nije vezana za državljanstvo, odnosno neko ko živi na našoj teritorioji ne mora imati srpsko državljanstvo da bi bio rezident,m te je važno da na određenom teritorijalnom prostoru naše zemlje ima upisano boravište ili adresu stanovanja i da na njoj bude prisutan najmanje godinu dana.

Kada se pojam rezidenta i naravno izvedena rezidentnost poiminje, važno je da se zna da je ona jasno definisana zakonom, te da postoje neka prava i obaveze koje svaki rezident ima, kakve su na primer plaćanje poreza, kontrola finansija, i uopšteno sve ono što jesu zakonske regulative određene države koje poštuju i građani sa državljanstvom odnosno i matični stanovnici.

Da bi se zakon mogao sprovesti po pravilima, jeste važna pomenuta razlika u rezidentnosti nekoga ko je fizičko i ko je pravno lice, jer je fizičko lice stranac sa prebivalištem na određenoj teritoriji, dok je pravni rezident osoba koja živi i ima prebivalište u matičnoj državi ali može da živi izvan nje.

Što se tiče nekih drugih značenja pojma rezident, on se može odnositi u političkom aspektu na nekog diplomatskog predstavnika određene države ili ambasadora, koji ima registrovano kratko ili duže boravište na teritoriji neke zemlje, ali nema njeno državljanstvo, te se pojam reidenta tu posmatra kao „onaj ko je diplomatski predstavnik nižeg ranga u nekoj zemlji koja mu nije pak svakako matična“.

Rezident jeste i onaj građanin ili stanovnik neke države koji ima stalni boravak u nekoj drugoj sržavi, ali je regidtrovan i u matičnoj zemlji u kojoj mora živeti najmanje godinu dana; pojam se takođe može da posmatra u smislu da je rezident neki špijun ili čak glavni doušnik u nekoj stranoj državi koji odaje informacije od značaja koje se tiču njegove matične zemlje.

U novijem latinskom jeziku je rezident definisan prema mestu boravišta odnosno stanovanja pa se može i odnositi na mesto u kome boravi neki crkveni poglavar, diplomata, političar, i ovde je zapravo pojam rezidenta fokusiran na samo mesto boravka iu čak u užem smislu (kao dvor; ambasada; stan; kuća; crkva; sedište uopšteno rečeno neke osobe koja boravi u datom mestu).

Pojam pravnog i fizičkog rezidenta i razlika između pojmova rezidenta i nerezidenta

Kako je ranije i napomenuto, pojam rezidenta i rezidentnosti je jasno definisan određenim zakonima, pravnim floskulama i aktima, koje se moraju poštovati i koje prave jasnu granicu između fizičkog i pravnog rezidenta.

Loading...

Kada se uzme za primer zakon naše zemlje koji razmatra rezidentnost, onda je rezident pravno lice koje ima sedište u Srbiji i koje je u našoj zemlji registrovano sa prebivalištem, ali je rezident i fizičko lice, i tada postoji više varijanti fizičkog rezidenta po našim zakonima i propisima.

Naime, fizički rezident u Srbiji može da bude – ono fizičko lice koje u našoj zemlji boravi godinu dana ili duže, a koje kao validan dokument ima boravišnu vizu i/ili radnu dozvolu; ono fizičko lice koje ima u našoj zemlji status preduzetnika i koje obavlja određene poslove u skladu sa zakonima naše zemlje.

Takođe, fizički rezident je u Srbiji po zakonu ono lice koje ima registrovano prebivalište u našoj zemlji (bez nužne potrebe da ima i naše državljanstvo), ali koje nije zapravo boravilo van naše zemlje duže od jedne godine, jer se tada smatra nerezidentom.

Kada su u pitanju zakonski propisane poreske obaveze, njih je rezident dužan da ispunjava, bilo da je pravno ili fizičko lice, pa je i u tom zakonskom aspektu i regulisan pojam rezidentnosti kod nas, i on podrazumeva da je rezident u smislu plaćanja poreza na dohodak koji je obaveza svakog građanina – svako fizičko lice koje na našoj teritoriji ima prebivalište ili mu je fokusirano neko poslovanje, kao i ono fizičko lice koje na našoj teritoriji boravi sa ili bez prekida po zakonu najmanje 183 dana, a u određenoj „poreskoj godini“ dakle u okviru tih dvanaest meseci jedne okvirne i konkretne poreske godine koja ima vreme kada počinje i kada se završava.

Rezidentom ne može da se smatra ono fizičko lice koje nije boravilo na teritoriji naše zemlje u onoj godini pre dolaska u našu zemlju za određenu poresku godinu.

Takođe je važna napomena da se svako fizičko lice koje je ili sa prebivalištem u našoj zemlji ili su mu dalje koncentrisani određeni poslovni interesi, ne može da bude rezident ukoliko u baš datoj poreskoj godini nije navedeni broj dana bilo prisutno/obavljalo delatnosti na teritoriji naše zemlje.

Ono fizičko lice koje napusti teritoriju naše zemlje u godini nposle one u kojoj je imalo status rezidenta, a koja je poreska godina, neće moći da ima status rezidenta i ako može da ima prebivalište na teritoriji naše zemlje na osnovu koga je i registrovano kao rezident.

Kada neko fizičko lice pre ulaska na našu teritoriju i dobijanja statuisa rezidenta, zna da će moći da ispuni uslove koji su previđeni zakonima, i koji uključuju i plaćanje poreskih obaveza, ono se može smatrati rezidentom, i naravno obavezuje se na to prijavom prebivališta ili boravišta ili pak i svojom validnom radnom dozvolom.

Dakle, mada je samo objašnjenje pojma rezidenta i rezidentnosti pre svega dosta komplikovano i nije sasvim lako da se sa aspekta laika i shvati, jednostavno je važno napraviti vrlo jasnu razliku između pravnog i fizičkog rezidenta, kao i između pojma rezidenta i nerezidenta u nekoj zemlji (ovde se konkretno radi o našoj zemlji i njenim zakonskim normama koje se moraju poštovati kao propisane).

Po zakoniku je rezident svako fizičko lice koje boravi na osnovu radne dozvole ili boravišne vize na našoj teritoriji najmanje godinu dana, te u jednoj poreskoj godini plaća obavezne zakonski propisane dažbine i tada je u obavezi da na našoj teritoriju u okviru definisanih 12 meseci jedne poreske godine, provede najmanje 183 dana (naravno sa pravom da provede vremenski period veći od navedenog, ali ne manji jer tada gubio status rezidenta).

Sa druge strane je pojam nerezidenta vezan za ona fizička lica koja ne ispunjavaju već navedene uslove da budu rezidenti, ali ipak na našoj teritoriji ostvaruju neke prihode ili obavljaju poslove i u obavezi su prema zakonu da na opstvarenu dobit plaćaju porez na dohodak, međutim kada podnesu prijavu za dobit, nisu u obavezi da plaćaju porez na odbijeni dohodak ili odbitak.

Loading...

Osoba koja nije rezident podnosi na teritoriji na kojoj ostvaruje nprihode prijavu poreskoj upravi gde mora da plati porez na dobit koju kao nerezident i ostvaruje, bez nužnosti da se prijaviu sa prebivalištem na našoj teritoriji, ali sa obavezom da boravi pomenuti broj dana u poreskoj godini kako bi ispunila plaćanje poreza koji je njena zakonska dužnost i obaveza.

Sponzorisano

Loading...