N-Z

Presedan – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma presedan

Prema definiciji je pojam presedan vezan za neki slučaj koji se već ranije dogodio, te koji je sada „za primer i nauk“ za ubuduće, koji je svim kasnijim događajima ili slučajevima jasan prethodni primer.

Drugo objašnjenje pojma presedan jeste da je u pitanju zapravo neko rešenje doneto od strane suda ili neke nadležne institucije i kao takvo je od važnosti za buduće situacije, i jedan je ipak i svojevrsni obrazac ili patern odnosno uzorak prilikom rešavanja nekih sličnih sporova ili datih slučajeva od strane određenih administrativnih ili državnih organa.

Loading...

Smatra se da presedan može pored primera da posluži i kao jedno „opravdanje“ za neke i naredne greške ili neke nove slučajeve, pa je žargonski veoma rasprostranjen termin bez presedana, a koji znači bez pogovora, bez nekog opravdanja koje je nužno, i takva se sintaksa koristi u žargonizmu neke opasne ili definitivne nepovoljne situacije u raznim aspektima u društvu.

Pojam presedan je francuskog porekla i izveden je od reči précedént, koja znači u prevodu onaj ili ono prethodno ili pređašnje, što je već poznato i što se dogodilo, te ne bi trebalo da se ponovi, jer je suština da se na nekom primeru nauči greška.

Dakle, bukvalno posmatrano je presedan definisan kao neki raniji slučaj, ono što se dogodilo i što je pojam koji je primer za ubuduće, da se ne treba ponavljati jer je dao neke loše rezultate ili ipak nije dao nikakav validan rezultat pa se situacije kao takve opisuju kao one bez presedana.

U sudskoj praksi je presedan na primer neka sudska presuda ili odluka koja je u ranijem slučaju već donošena, i koja obavezuje da se u svim narednim sličnim slučajevima postupa na sličan način, po jednoj ustaljenoj i definisanoj formi, i da se time postigne jednakost i pravednost u postupanju u kasnijem periodu na primeru onoga što se već jasno razrešilo na dobar način.

Danas se presedan koristi najviše u pravnom sistemu engleskog i irskog sudstva i kao takav se on i preneo na naše prostore, pa se često sasvim pogrešno tumači kada je u pitanju žargon, i olako se shvata situacija koja je bez presedana.

Naime, smatra se da je sa pravnog aspekta pojam presedan zapravo jedan normativ ili pak jasno definisan primer po kome se treba da postupa u određenim slučajevima iste ili slične sadržine, i tada se pojam zapravo odnosi na donošenje neke sudske odluke na osnovu primera koji se ranije već desio i koji je rešen na isti način.

Princip kod presedana kao pravne norme jeste da u rešavanju nekih sporova ili predmeta koji su slični ili isti kao oni koji su ranije već na određeni način rešeni, mora da bude princip koji je baš istovetan onome koji je rešavan i ranije, i ne sme da bude odstupanja jer se tako i pravi pravna greška i smatra se da je suđenje nepošteno i pristrasno, ako se jedan isti slučaj reši na drugačiji način.

Naravno da svako pravo ili odluka koji su utemeljeni na nekim presedanima, mogu biti poništeni ili modifikovani po potrebi, ali samo određenim pravnim i zakonskim aktima, dakle nikako ne na „svoju ruku“, već prema zakonu koji se mora ispoštovati.

U žargonu je poznat i termin odnosno sintaksa „napraviti presedan“ u smislu napraviti izuzetak ili iznimku mimo nekog uvreženog pravila, kako bi se nekome omogućila određena radnja, koja nije uobičajena kao takva i nije ispoštovan raniji primer, ali za koji se ima neko validno i jasno opravdanje.

Loading...

No, kod pomenute sintakse kada se „napravi presedan“ on se bazira na tome da se izvrše neke izmene koje ne utiču nužno na samu suštinu, te se sve može i treba na kraju vratiti „na staro“, te na primer kada neko donese određenu odluku, on može napraviti neki ustupak ili izuzetak, ali na kraju će se sama norma ispoštovati i postupiće se generalno prema pravilima koja su definisana.

Kada na primer u nekoj političkoj stranci, neke osobe imaju određene pozicije i one su upravni deo stranačke partije, može se u datom trenutku napraviti presedan da se neka druga osoba pak i privremeno postavi na uticajno mesto jer to zahteva dati trenutak, ali će se forma kao takva ipak zadržati, i posle određenog vremena sve će da se vrati na standardni i ustaljeni nivo.

Sa druge strane sintaksa bez presedana, znači praktično da nema odstupanja od pravila i da se ne može ni u kom slučaju napraviti neki ustupak, te se mora slepo pridržavati onoga što je utvrđeno kao normativ ili pređašnji primer, čime se zadržava jedna uniformnost i stabilnost, ali se na nivou određene administrativne institucije ili same zakonske norme, može izvršiti izmena presedana, ali kada se za to ukaže validna odnosno realna i svrsishodna potreba.

Loading...

Često je u žargonu u upotrebi rečenica „ja mogu u ovoj situaciji da napravim presedan“, te je takav primer da neka osoba može da da intervju pre one druge, ili da u nekoj emisiji zabavnog karaktera koja je ustaljena kao format i koja se po istom principu odvija godinama, uzme u obzir neka rasprava koja je na primer bazirana na politiku, ali da se već u narednoj emisiji vrati stari format.

Sponzorisano

Loading...