N-Z

Portfolio – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma portfolio

Prema definiciji je portfolio jedan skup podataka koji su najreprezentativnije karakteristike nekog pojedinca ili pak institucije odnosno udruženja, i koje služe da se da najbolji opis kvalifikacija ili osobina koje neko poseduje i zbog koji se može smatrati kao najbolji izbor.

Kada je u pitanju svakodnevni žargon, ovaj termin portfolio se zaista često upotrebljava, ali je pre svega vezan za aspekte politike ili preduzetništva, kao i za pisanje CV-a kada neko traži posao ili pokušava da se predstavi svojim kvalifikacijama koje ne treba da se ulepšavaju i da se prenaglase i treba da su kao takve sažete, jasne i istinite izjave.

Loading...

Problem nastaje u situacijama kada se pojam portfolio upotrebi u sintaksama ili pak rečenicama, kada njegovo značenje zavisi prevashodno od samog konteksta i kada se ova definicija sa početka teksta mora imati na umu, da se termin ne bi misinterpretirao kao takav, što zaista nije retkost.

Na primer u sferi biznisa i finansija je pojam portfolio vezan za skup svih finansijskih odlika koje ima neki pojedinac ili kompanija, i koje ga kao takvog reprezentuju jer ih on jasno poeduje i nije i tvrdnja neistinita niti preuveličana kao osobina jer je to generalno nedozvoljeno i netačno.

Dakle pomenuti finansijski portfolio predstavlja novčanu stabilnost neke osobe ili preduzeća koja je izražena u novcu ili hartijama od vrednosti, i koja odražava i trenutnu finansijsku situaciju ali i realne pootrebe koje treba da su usklađene sa budućim i prethodnim finansijskim aspektom.

Kada se upotrebi pojam poslovni portfolio, on za neke kompanije označava sveukupost poslova i proizvoda koje su navedene i koje su reprezentativne kao takve za prezentaciju neke vrednosti.

Manje je poznato da pojam portfolio jeste postojao i u vreme renesanse i da se tada koristi naime da označi jedan album u kome su grupisani umetnici iz jedne oblasti koji su imali nameru da se uključe u izradu određenog projekta/objekta ili da na primer konkurišu za članstvo u Akademiji umetnosti.

Sam termin portfolio je veoma popularan i zastupljen u najrazličitijim oblastima, i kako je napred i navedeno, njegova značenja zavisna su dalje od same upotrebe ili pak od konteksta u kome se on tumači.

Pojam portfolio se koristi tako u pedagoške svrhe, a kada označava jedno skladištenje informacija i podataka o uspesima i neuspesima učenika, o individualnim podacima koji su vezani za jedan određeni obrazovni period, na primer za osnovnu ili srednju školu.

Smatra se takođe da se pedagoški posmatrano portfolio može smatrati kao validan pokazatelj neke sposobnosti određene osobe, koja je definiše i određuje putem njenih reprezentativnih odlika.

Nekada se portfolio smatra samo dosijeom ili fasciklom u koju se svrstavaju određene skupine informacija koje se koriste kada je potrebno da se pronađu određeni podaci o nekoj osobi kada je ona predodređena za neki posao i tako se na lakši način sagleda da li odgovara karakteristikama koje se traže, te da li postoji podudaranje.

Loading...

Smatra se zapravo da je portfolio jedna vrsta bolje i sadržajnije biografije neke osobe ili neke institucije koja sadrži podatke od značaja da se predstavi u najboljem mogućem smislu nečije postignuće i da se potpunije stekne uvid u ostvarenja i potencijale koje neko ima kao buduće neke predispozicije.

Nekada se portfolio upotrebljava u jednom posve neobičnom značenju i to obično kao naziv za mesto na kome se skladišti i čuva novac, te je on nekada čak i sinonim za novčanik; torbu; kao i za fasciklu; sef ili tašnu.

Danas postoji takozvani elektronski ili e-portfolio, koji jeste jedna digitalna baza podataka koji su uskladišteni kao dokumenti i slike u e-formatu, i koji jesu lakši kao baza za pretraživanje po vrlo jasnim i određenim parametrima, te se predstavljaju i kao veb stranice u okviru niza HTML formi ili obrazaca na internetu.

Sam pojam portfolio jeste poreklom iz latinskog jezika od reči koja je složenica od portare u baš bukvalnom značenju nositi i follium u značenju list; listovi, te se prevodi kao fascikla u kojoj se skladište ili nose neke važne hartije ili dokumenta.

Kako naravno savremeni principi navode da se uči i usavršava tokom čitavog života, postoji i baš potreba da se podaci o postignućima i reprezentativnim odlikama u raznim fazama napretka i pak i ostvarenja i sistematizuju, te se tako i organizuje jedan portfolio, kao skupina onih istinitih i vrlo jasno tačnih tvrdnji koje su oznaka za postignuto, ali bez upotrebe bilo kakvih netačnih podataka ili informacija, a jer se činjenice mogu proveriti kao takve.

Naravno jasno je da se portfolio može formirati kao štampana ili elektronska forma ili skupina podataka koji su nečija grupa osobina i odlika, koje jesu svrsishodne i potrebne da se ažuriraju kao takve.

Kada se posmatra portfolio pojedinca kao takav, on jeste ono što obuhvata u celinu sve podatke koji su svrsishodni i reprezentativni, i koji se kao takvi vezuju za dokaze o prethodnom iskustvu, obrazovanju, veštinama i osobinama koje neko kao osoba poseduje i koje prikazuje u sistemski organizovanoj formi.

Dakle, ako je CV ili lična i radna biografija reprezent tačnosti i validnosti podataka o nekome, onda se portfolio smatra jednom boljom i naprednijom verzijom curiculum vitae-a kao pojma za ono što neka osoba jeste, te i kako se drugima na najbolji ali svakako i istinit način i predstavlja.

Suština i svrha portfolia, kao uostalom i CV-a, jeste da se na najbolji mogući način istaknu neke osobine i kvaliteti koje osoba poseduje i koje jesu njena „lična karta“ kojom se otvara nova i pak bolja i veća mogućnost da se neko pronađe kao idealan za određeni posao ili slično.

Sa druge strane kada se pomene pojam portfolia za neke kompanije, institucije, ustanove ili neka udruženja, on predstavlja zapravo preciznu i sveobuhvatnu sliku proteklih uspeha pomenutih institucija, koji treba da budu reprezent za sadašnje vreme, ali i jedna jasna vizija šta se može tu očekivati i u budućnosti.

Dakle, kada se dobro sastavi portfolio neke institucije ili preduzeća, on na tržištu istče najbolje takvu vrednost koju poseduje neka firma i podiže joj kokurentnost, te u isti mah predlaže sama sebe za neke nove saradnje, ističe se kao poželjna kada neko teraži zaposlenje, ili se jednosatvno nudi kao opcija koja je najbolja i koja je najreprezentativnija.

Sam portfoloio neke firme treba da ima pored ostalog i neke osnovne podatke kakvi su – ime i sedište firme; matični broj firme; poštanski broj i tačnu adresu; polje delatnosti i posebno ostale reprezentativne podatke koji se odnose na perthodnu uspešnost poslovanja i finansijsku stabilnost i konkurentnost u datom momentu na određenom tržištu.

Podela i način predstavljanja portfolia su naravno pre svega zavisni od njegove svrhe i namene, ali je poznato da postoje štampani i elektronski odnosno digitalni portfolio (a kao i njegove dve podvrste multimedijalnog i internet portfolia), te se u nastavku donose detalji kako su oni naime i okarakterisani i formirani.

Loading...

Svaki portfolio, od navedenih mora da ima neke zajedničke crte bez obzira na format u kome je sažet i one podrazumevaju ispoljenu kreativnost, iskrenost i tačnost, te sažetost u izlaganju bez nepotrebnih činjenica koje odvlače pažnju sa suštine kao i jasno uočljiv trud da se postigne vrlo dobar kvaliitet.

Sponzorisano

Loading...