A-M

Kotizacija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma kotizacija

Prema definiciji je pojam kotizacija preveden sa francuskog i nemačkog jezika kao ulog ili članarina, odnosno jedna vrsta uplate zarad učestvovanja na određenim stručnim skupovima, seminarima, usavršavanjima, predavanjima.

Po nekim drugim objašnjenjima se ovakav pojam povezuje sa srazmernim ili jednakim delom, ratom za uplatu, ulog ili podeljeni dug koji se treba platiti, preraspodela ulaganja.

Loading...

Dakle, sam pojam kotizacija je poreklom iz francuskog jezika od reči cositer u prevodu najčešće znači razrezivanje; raspodela; određivanje rate; određivanje dela neke celine.

Dakle, kotizacija jeste podeljeni i srazmeran deo u novcu odnosno jedan ulog koji se daje da bi se moglo u nečemu učestvovati, dok je izvedeni glagolski oblik kotizirati u upotrebi da zapravo ipak i onaj deo koliko je svaki učesnik potrebno da uplati odnosno da u nekom poslu kao ulog.

Dakle, poznato je da se u žargonu i u stručnoj terminologiji dosta često upotrebljava pojam kotizacija, kao jedan termin najčešće vezan za seminare; simpozijume; sajmove; predavanja; te i kongrese, kada je za učešće potrebno da se uplati kotizacija, po pravilu u određenom novčanom iznosu.

Jedan od najjednostavnijih primera jeste održavanje stručnih seminara za obnavljanje lekarske licence, koji nose određeni broj bodova, ali da bi se na njima moglo učestvovati, te se mogla i slušati određena predavanja stručnjaka, potrebno je da se uplati učešće odnosno kotizacija.

Sličan je princip kada neko želi da učestvuje kao izlagač na određenom sajmu, te kotizaciju uplaćuje kako bi imao svoj izložbeni i prodajni prostor.

Pravilo je da se na stručnim simpozijumima, kongresima, predavanjima, u cenu kotizacija pak i uračuna i potreban stručni propratni materijal koji je sažetak predavanja; kao i hrana i/ili piće na pauzama, i neki sponzorski pokloni koji nisu obavezni (na primer kada se farmaceutske kuće baš tako i reklamiraju, pa se predstavljaju uzorcima koje dele svoje nove proizvode).

Pravilo koje treba da se ispoštuje jeste da se cene kotizacije za određene događaje moraju ipak unapred znati, jer se svakako unapred i uplaćuju, te onaj ko uzima učešće na određenoj vrsti skupa i platio je potrebnu kotizaciju, dobija po pravilu i potvrdu, ali i određenu identifikacionu karticu ili dokument kojim je potvrđeno da je izmirio obaveze i uplatio deo učešća za dati skup.

Naravno, nekada je moguće da kotizacija bude manja ukoliko se radi o nekim „pretprodajnim“ terminima, te se to recimo može objasniti situacijom da se za određeni koncert koji je unapred zakazanog datuma, u pretprodaji mogu kupiti karte sa popustom, dok će puna cena da se formira nakon određenog propisanog vremenskog perioda, te tako ni kotizacija ne odstupa od ovakvog sličnog principa.

Pojam kotizacije se osim u pomenutim naučnim i privrednim odnosno trgovinskim skupovima, često sreće i u sportskim događajima, kada se od strane timova koji učestvuju na određenom sportskom turniru (dakle ne sme se mešati pojam kotizacija sa pojmom ulaznica koje plaća sama publika), očekuje da plate određeno učešće kako bi mogli da se takmiče na željenom turniru, te se po pravilu kasnije takva sredstva ugrade u nagradni fond koji pripada pobedniku turnira (obično je ovo pravilo kada neko takmičenje nema sponzora koji bi pokrivao većinske troškove).

Loading...

Nekada se može čuti da za neku utakmicu ili važan sportski ili pak i kulturni događaj nije na vreme obezbeđen TV prenos jer data televizija nije imala sredstava da plati kotizaciju, odnosno nije mogla da kao ostale recimo svetske stanice uplati određeno učešće i tako ostvari prava da prenosi u svojoj zemlji neki međunarodno značajan sportski, kulturni ili politički događaj.

Novinari koji žele da prisustvuju nekim internacionalno ili društveno, kulturno, politički, sportski važnim događajima, po pravilu treba da plate kotizaciju, kako bi imali prava da izveštavaju, kao i da dobiju ekskluzivne izjave i intervjue.

Svaki skup koji se organizuje svakako jasno ima određene troškove, za plaćanje prostora, kao i reklamiranja, propratnog materijala i sličnih stvari, koje generalno nekada sam organizator ne može da pokrije, pa u pomoć priteknu sponzori, ali je pravilo da se uplati određeni deo učešća, uloga ili članarine, kao jednak novčani iznos za sve koji na određenom skupu učestvuju.

Nekada se pomenuta sredstva koja su data kao kotizacija, koriste da se nadomeste neki nedostaci u organizaciji za koje je zafalilo novca, nekada da se plate stručnjaci koji učestvuju kao stručni predavači, nekada da se plate osobe koje treba da se intervjuišu, nekada da se odštampa propratni materijal.

Na primer, jedna od najznačajnijih manifestacija o informacionim tehnologijama koja se naziva „Sinergija“, bazirana je tako da se bez date kotizacije ne može uopšte uzeti učešća, ali je ovde i dobar i primer toga da je kotizacija nivelisana odnosno podeljena na tri nivoa (a prema vremenu kada se ulog uplaćuje, pre ili kasnije).

Najniža kotizacija ili najniži ulog se daje za one osobe koje su uzele učešće na primer odmah kada je termin održavanja manifestacije utvrđen, i one imaju najveći popust i ostvaruju zapravo najpovoljnije ulaganje; druga srednja kotizacija jeste na polovini vremena od datuma održavanja manifestacije, i treća najveća cena odnosno ulog jeste kada se na kotizaciju ne daje baš nikakav popust već se uračunava puna cena.

Loading...

Ovde se realno može postaviti pitanje, kako je onda kotizacija jednako ulaganje ili raspodela uloga svih učesnika u nekoj celini, ako jedni imaju popust a drugi nemaju, ali je princip da sve osobe globalno kada se aritmetički preračuna osnovica i plaćaju jednake cene, sa time da naravno početne, srednje i krajnje cene za sebe nisu jednake, već su one opet ravnomerno raspoređene po datim nivoima, i kao takve su predodređene za izbor onoga ko kotizaciju i plaća.

Sponzorisano

Loading...