A-M

Koncepcija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma koncepcija

Smatra se da je pojam koncepcija izvorno latinski termin, i da je nastao od jedne reči concipio, concipere, glagolska forma koja se prevodi kao shvatiti; razumeti; pojmiti; zamisliti; primiti na znanje, ali je generalno gledano kao pojam koncepcija jedna sveopštost ili sveobuhvat jasnih ciljeva i planova koji su praktično strategija za ostvarenje nekog plana, ideje ili zamisli.

Dakle, koncepcija jeste jedan složen pojam i predstavlja skup potrebnih informacija i podataka uz analizu između ravnoteže rizika i dobiti, sa razvojem strateškog plana za planiranje i korišćenje nekih resursa – u smislu ljudstva; materijalnih sredstava; vremena; materijala.

Loading...

Koncepcija ima razložne elemente u smislu jasnog krajnjeg cilja kome se teži, pa se na osnovu toga planira strategija i neke osnovne mere i zamislu da se realizuje ona praktična strana nečega čemu se teži kao jednom rezultatu.

Praktično gledano, koncepcija je nužno opravdana, ima sve potrebne analitičke detalje i potrebne informacije, sagledava odnos rizika i dobitka, i ima plan svih raspoloživih resursa u smislu najpre njihovog adekvatnog korišćenja.

Možda je manje poznato da u fiziologiji i medicini pojam koncepcije označava začeće odnosno stvaranje zigota ili oplođene jajne ćelije i njegovu implantaciju, te je na neki način sinonim za „drugo stanje“ ili trudnoću.

U duhovnom aspektu je koncepcija razumevanje, ideja, zamisao, smisao, vodilja, shvatanje, ali iako se često termin koncept smatra sinonimom za koncepciju, oni to nisu, jer je koncept neki ili sažetak ili „skraćena verzija nekog plana u tezama“, mada se može generalno smatrati da je ipak koncept proizišao iz koncepcije, i da na neki način jeste njen deo, kada se na primer u procesu planiranja sažmu neke osnove koje su krucijalne i tako se lakše ostvaruju neki planovi i ideje, uz podsetnik u formi koncepta koji može da sadrži sve potrebne „korake“ i neke floskule koje su pak i bitne za dobar rezultat da se ne bi dogodilo rasipanje ideja i „rasplinjavanje u širinu“.

Upotreba pojma koncepcija i njegovi sinonimi i značenja

Kako bi se istakla najpre razlika među terminima koncepcija i koncept, biće paralelno navedeni sinonimi i značenja oba termina, pa iako u njima postoje i sličnosti, suština je kako je i istaknuto da je koncept jedan sastavni deo koncepcije.

Sinonimi za pojam koncepcija, a iz kojih se mogu izvesti i zaključci o značenju reči su – plan; ideja; maketa; skelet (u smislu analize delova nekog plana, a ne kao koštani sistem); zamisao; predlog; sinopsis; ideja; nacrt; šema; „armatura“; projekat; okvir.

Sa druge strane su sinonimi za termin koncept u suštini sledeći – sažetak; paralela; teza; nacrt; ideja; glavna crta; skica; plan; prikaz; „kroki“; kratak plan u tezama; sažetak ideja i analiza.

Dakle, koncepcija je u prenesenom značenju moć shvatanja; razumevanje; svrha ideja; zamisao i realizacija; poimanje; shvatanje smisla i ostvarenje planova.

Loading...

Poznat je u žargonu termin koncepcija marketinga, koji u baš ekonomskom smislu predstavlja jedan skup mera i planova kako bi se proizvodnja i usluge usmerile prema potrošaču ili kupcu, ali uz prethodno analitičko sagledavanje svih faktora kojisu za to neophodni.

Marketing se odnosi na tržište kao takvo, te pravi paralelu između aktivnosti koje su potrebne da se tržište razvije ali i da se ono „zadovolji“, i krajnji cilj jeste potrošač kome se plasira putem vrlo promišljenih marketinških strategija, svaka roba i usluga čiji je on „konzument“.

Dakle, marketing jeste jedan osmišljeni i dobro strateški postavljen koncept kojim se poslovanje i upravlja prema potrošačima, a sama koncepcija marketinga jeste dalje skup međuodnosa ponude i potražnje; analize konkurencije na tržištu; menjanje marketinške politike u skladu sa potrebama i potražnjom robe i usluga, generalno sagledavanje ravnoteže ulaganja i isplativosti u neku radnju ili poslovnu aktivnost.

Svakako su bitne neke glavne teze kada je u pitanju koncepcija marketinga, kako bi se ostvario željeni plan, zbog koga je preformirana i planirana marketinška kampanja, a to su:

Orijentisanje na proizvod i njegove glavne karakteristike – sa podizanjem kvaliteta i uz nužno pak uklanjanje eventualnih nedostataka kako bi se popravile i osigurale dobre karakteristike produkta (dakle, princip jeste da se ostvari realna ideja da kupac izabere onaj proizvod koji je kvalitetan ali je i povoljan, te je konkurentan sa sličnim proizvodima na tržištu, a odabir se pak bazira na onome što je najvažnije, a to je niska cena za dobar kvalitet);

Aspekt prodaje i zarade, odnosno jedna paralela između ponude i potražnje, i analiza odnosa kod ulaganja i dobiti, koja je svojevrsna bazična marketinška forma (ovaj deo koncepcije marketinga sagledava rizike od stvaranja zaliha nekog neprodatog proizvoda, gomilanje robe ili usluga, a što sobom povlači i nedostatak daljeg kapitala koji je neophodan obrtni materijalni aspekt, za sva pak i dalja ulaganja i nastavak proizvodnje, koji na ovaj način gubi svrhu, ako je tržište zasićeno i pak uzimajući u obzir i konkurenciju onda se stvara zatvoreni krug bez prihoda sa gubicima);

Planiranje načina za eliminisanje nepoželjnih marketinških koncepcija, koje su donele gubitak i stvorile nezadovoljstvo na tržištu, kada se sprovode i planiraju postupci da se roba i usluge nužno rasprodaju, uz prihvatanje manjih gubitaka da se povrati makar deo uloženog kjapitala.

Kada je u pitanju pojam koncepcije vaspitanja, on podrazumeva psihološki i biološki jednu značajnu stavku u procesu formiranja ličnosti, te je za razliku od takozvane nativističke teorije (koja se bazira na objašnjavanju genetike kao baze za formiranje ličnosti, te njeno sazrevanje po formi nagona ili instinkta), ovakav termin je prevashodno biologistički i baziran je na različitim shvatanjima i doživljajima istih emocija.

Loading...

Naime, svaka osoba neće moći da pojmi iste događaje, emocije, situacije na istovetan način, te ona sama stvara tokom sazrevanja svoje lične stavove i shvatanja, uz nužni aspekt vaspitanja kao uticajnog činioca na formiranje jedne zrele ličnosti.

Sponzorisano

Loading...