A-M

Integracija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma integracija

Prema definiciji, integracija predstavlja postupak ili sposobnost spajanja delova u jedinstvenu celinu, te je poreklom od latinske reči integratio, a koja se prevodi kao ujedinjavanje, obnavljanje te i dopunjavanje, upotpunjavanje, slaganje, spajanje.

Sam pojam integracija se u našem jeziku može koristiti u velikom broju društvenih domena, a poznat je u računarstvu, te u sociologioji, biologiji, matematici i u ekonomiji, a definitivno je u najširoj primeni i sam pojam jedne društvene integracije, koja označava da se neki pojedinci ili pak društvene grupe međusobno povezuju u jednu veću skupinu ili celinu, i to je svojevrsni proces ili postupak.

Loading...

Integracija kao pojam u ekonomiji i privredi

U ekonomiji i u privredi, integracija je definisana kao proces spajanja dobara ili nekog kapitala u jedinstvenu celinu, te se može odnositi i na spajanje proizvodnih snaga radi što boljih definitivnih rezultata, kao i rezultate koji se uopšteno smatraju celinom u nekoj privrednoij delatnosti.

Ekonomska integracija jeste grupisanje kapitala, te sjedinjavanje ukupnih kamata i dobiti u jednu celinu koja se koristi kaom polazna osnova za davanje dugoročnih ili kratkoročnih zajmova ili pak kredita.

Kada je u pitanju savremena privreda i ekonomija, neizostavno je upletena i politička, te i vojna konotacija, te se tada integracija odnosi na formiranje i ojačavanje vojnih snaga i rezervi odbrane, koje po potrebi mogu da dejstvuju kao jedinstvena grupa ili celina.

Termin integracija i njegovo približnije značenje u domenu sociologije

Kada se govori o socijalnoj integraciji, ona je po pravilu sinonim za prethodno navedenu dalju društvenu integraciju i nužno je jedan svrsishodni proces, kojim se određeni broj pojedinaca ili pak date društvene skupine, okupljaju i slažu u jednu veću i u nekom kontekstu svrsishodniju celinu.

Dalje jačanje formirane društvene integracije, vodi i nametanju i poštovanju odgovarajućih društvenih normativa i pravila, koje celina prihvata kao jedinica ili jedna „ćelija“ društva, te je tako prihvataju i svi pojedinci, iako se na primer sa njom nužno i ne slažu.

Princip i suština nametanja društvenih pravila ponašanja i određenih normi i zakona, jeste upravo u tome da se obezbedi što skladnije i efikasnije funkcionisanje jedne celine, ali sa drugog aspekta posmatrano, to se može smatrati i jednim vidom uspostavljanja i nametanja kontrole, te i samoga razvijanja identiteta i nekog zajedničkog motiva i simbola grupe, koja može da funkcioniše kao takva u jednom ili sasvim pozitivnom ili posve negativnom smislu.

U sopcilogiji postoji i takozvani aspekt rasne integracije odnosno desegregacuije, koji se definiše kao jedan postupak ukidanja segregacije (podele na osnovu nekog obeležja, u ovom slučaju rasne pripadnosti), te se ona ukida kao nužno učinjeno zlo jednoj manjinskoj grupi ili dalu društvene celine.

Loading...

Pojam integracije u matematici i njegovo značenje i definisanje

U matematici je osnova procesa integracija u suštini bazirana kao koncept računanja integrala, a pak koji je jedna od najsloženijih osmišljenih matematičkih operacija, te je to jedna analitička metoda koja može da bude određen intagral; neodređen intagral i Stiltjesov integral.

Integral je jedna od najtežih ali i najpoznatijih analitičkih matematičkih operacija, te se tako pak neodređeni integrali uvode u funkciji inverzne diferencijacije, odnosno rečeno jednostavnije oni su skupina određenih primitivnih funkcija, koji su deo one celine koja je funkcija koja se integrali.

Rimanov ili određeni integral jeste funkcija koja se uvodi pomoću takozvane integralne sumacije, ali se obe ove forme mogu međusobno povezati pomoću poznate matematičke Njutn-Lajbnicove formule.

Pored pomenutih vrsta integrala, postoje i površinski integral; tablični i zapreminski integrali, a postupak integracije upravo u matematici služi kao proces za njihovo tačno proračunavanje.

Pored računanja integrala, integracija u matematici predstavlja i postupak antidiferencijacije ili pak vremenske serije koja je intagrisana kao autoregresivni integrisani pokretni prosek.

Termin integracije u računarstvu i njegova primena u savremenim tehnologijama

Moglo bi se reći da je pored sociologije kao društvene nauke, termin integracija najviše korišćen upravo u savremenim računarskim tehnologijama, i ima primenu u složenom električnom kolu koje se sastoji iz velikog broja elemenata, a koji su povezani na jednoj jedinstvenoj podlozi i kao takvi su već pripremljeni za ugradnju, te se takvo kolo i naziva integrisano kolo.

Naime, čitave složene i veoma brojne električne komponente koje su sastavni deo integrisanog kola, pojednostavljene su time što su ugrađene i posložene na jednbostavnu podlogu sa sistemom poluprovodnika, koji je u samom centru pomenutog integrisanog kola.

U računarstvu je poznata i takozvana sistemska integracija, kada se dakle manje i jednostavnije softverske komponente integrišu ili povezuju u jednu i jedinstvenu celinu, koja gradi jedan veći i bazični računarski softverski program.

Dalje, takozvana digitalna integracija, stvara mogućnost da se oni podaci koji su preformirani i skladišteni na jednom elektronskom ili digitalnom uređaju, upotrebljavaju odnosno pročitaju ili koriste od strane nekih drugih integrisanih i adaptiranih programa.

Pojam integracije u biologiji i u medicini uopšte

U medicini i u biologiji, integracija predstavlja poovezivanje ćelija u tkiva i tkiva u organe, te se tako i čitav formirani organizam povezuje sa unutrašnjom i spoljašnjom sredinom, koja je nužno preformirana i prethodno definisana kao takva.

U biologiji takođe postoji i termin retroviralne integracije, gde se takozvani retrovirusi, integrišu unutar ćelije domaćina i u njoj ostaju u stanju mirovanja ili latencije sve dok ne dođe do neke ili vrste okidača ili triger metode, a to je pre svega pad imuniteta kada oni ispolje jednu svoju „lošu stranu“ i okrenu se protiv svog biološkog domaćina.

U medicini je pojam primarne integracije u suštini proces povezivanja racija (mozga) i organskog dela čoveka (ostalih organa i sistema organa), iz čega i proističe celovitost jednog jedinog psiho-organskog sistema, dok je sa druge strane pojam sekundarne integracije i u medicini i u sociologiji isti pojam i označava praktično uklapanje čoveka kao individue ili pojedinca u društvo kao celinu.

U filozofskim razmatranjima, pojam integracije se smatra prevođenjem neke osobijne ili nekog pojedinca iz jednog stanja opšte nesavršenosti, rasula ili nenormalnosti, u stanje ili sistem kojim predominira sklad, organizovanost i stabilnost (dakle to je prema filozofima stanje prelaska iz nekog rastrojstva u normalno stanje).

Kao primer ekonomsko političke i socijalne integracije jeste recimo Evropska Unija, koja dakle poseduje sve predispozicije i za ekonomsku i za političku skladnost i ona je jedinstvo onih zemalja koje su i politički i ekonomski stabilne i kao svaka za sebe svojom stabilnošću doprinose stabilnom funkcionisanju pomenute organizacije kao jedne celine.

Loading...

Svakako u sklopu Unije su navedena određena prava i zakoni, koji su suština socijalne odnosno društvene integracije, gde se svaka grupa ili pojedinac ponaša u skladu sa merama i normama i mora da ih poštuje kako ne bi narušio integritet sopstvene zemlje.

Sponzorisano

Loading...