A-M

Fragmentacija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma fragmentacija

Pojam fragmentacija jeste nastao iz latinske reči fragmentation, i ima značenje „podela; parčanje; komadanje; deljenje na komade“, a takođe je poznata i izvedena latinska reč fragmentum, koja je danas fragment, u značenju komad ili deo (ali koji se ranije odnosio na neki književni komad, a danas se pre svega odnosi na komad kao „deo celine“).

U nastavku teksta saznajte malo više o ovom pojmu.

Loading...

Pojam fragmentacija kao način razmnožavanja – upotreba datog termina u biologiji

Mada se danas najčešće pojam fragmentacija sreće u informatici i tehnologiji, njena osnova jeste u biologiji, kao oblik razmnožavanja biljaka.

Fragmentacija jeste dakle jedan od oblika takozvanog vegetativnog razmnožavanja biljaka (pored nje su u ovoj grupi i prosta deoba; otkidanje talusa i regeneracija delova biljaka), a sama ovakva deoba podrazumeva najčešće vid raspadanja tela biljne vrste na mnoge nove jedinke (obično kod višećelijskih algi ili Spirogyra), kao i kod nekih viših biljnih vrsta (gljive ili sunđeri).

Pojam fragmentacija populacije i njegovo značenje

Kada se posmatra termin fragmentacija populacije on se definiše kao jedan vid rasejavanja ili pak takozvane segregacije, na neke u biološkom smislu nejednake celine ili delove.

Ovakav proces smanjuje genetsku vrednost vrste kao takve, i onda povećava svakako i genetičku homozigotnost koja negativno utiče na adaptivnu vrednost vrste, čime se povećava varijabilnost i stvara veću komepetitivnost među istim pripadnicima vrste.

Smanjena sposobnost adaptacije odnosno prilagođavanja vrste, ako neke negativne posledice ima i najčešće – smanjivanje genetske raznovrsnosti; povećanje akumulacije mutacija (odnosno nekih genetskih grešaka); povećanje takozvanog inbridinga (što jeste parenje srodnih jedinki koje jesu i ista vrsta ali su bliski srodnici, te to stvara veće genske greške zbog prevelike sličnosti u alelskim nekim komponentama); smanjanje evolutivnog potencijala vrste i pad sposobnosti prilagođavanja (na primer na neke nove klimatske faktore koji su često promenljiva kategorija).

Fragmentacija staništa – upotreba i definicija termina u geografiji i ekologiji

Ovakav pojam se odnosi na naučnoj osnovi na jedno stvaranje nesklada ili diskontinuiteta među populacijom i ekosistemom, što nužno vodi prema propadanju staništa organizma, a sama ova vrsta fragmentacije može da ima u svojoj osnovi dva uzroka – geološke procese ili antropogene aktivnosti.

Loading...

Naime, geološki procesi i promene, dovode do promene u spoljnom ili fizičkom okruženju (dakle promene klime; kvaliteta zemljišta; vode; plodnosti), i to sve utiče na nemogućnost da se one već i postojeće biljne vrste prilagode i one se rasipaju i traže neke bolje uslove za življenje, ili sasvim i odumiru.

Kada je u pitanju takozvana antropogena aktivnost kao uzrok fragmentacijhe staništa, ona se pak objašnjava tako da se jednostavno menja neka upotreba i dalja namena velikih zemljinih površina (na primer raskrčivanje šuma; pođubrivanje pustara), pa se tako menjaju i one sve autohtone vrste a kojima više novi uslovi za život ne odgovaraju, i to dovodi do narušavanja ekosistema, te i dalje nužnog rasipanja vrsta i populacija biljaka ili životinja, odnosno njihove fragmentacije.

Pojam fragmentacije u informatici i tehnologiji – upotreba termina i neki najčešći primeri

U informatici je najpoznatioji pojam fragmentacije memorije nekog operativnog sistema, te se pak ovakva terminologija i upotrebljava da se objasni efikasnost u korišćenju memorijskog baš i prostora na nekim delovima sistema (kakva je na primer fragmentacija diskova).

Naime, one podatke koji su grupisani u neke veće datoteke, moguće je izdeliti na neke manje fragmente, i tako ih lakše i jednostavnije i pronalaziti i koristiti, mada one zauzimaju istu količinu memorije kao i kada su jedna celina.

Sa druge strane opcija fragmentacije memorije, podrazumeva da novoformirani fragmenti, dalje i popunjavaju one „rupe u sistemu“ koje su nastale kada su obrisane neke nepotrebne datoteke, ali je ipak operativnom sistemu potrebno vremena da ih prepozna, te i da u njih i ubaci nove delove memorije.

Dakle, fragmentacija diska u informatici, jeste zapisivanje neke informacije na hard disk računara a koji jeste i prvo potencijalno slobodno mesto u računarskoj memoriji, te i dalje se to vrši preko određenih elektromagnetnih polja, a sama se ploča „hard drajva“ okreće velikom brzinom, pa je i sam postupak fragmentacije i dosta brz i vrlo precizan.

Svakako je jasno da u bilo kom operativnom sistemu nije moguće da se na hard disku zauvek baš i ostavlja deo prazne memorije, mada se na takav način obezbeđuje jedna vrsta fleksibilnosti rada memorijskog sistema i efikasno se na hard disku koristi prazan prostor, ipak se vrši suprotan postupak „defragmentacije diska“.

Loading...

Sinonimi za pojam fragmentacije jesu dakle – podela; komadanje; rasparčavanje; deoba; kao i deljenje celine na više pod-delova; raskomadavanje.

Sponzorisano

Loading...