A-M

Ezoterija – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma ezoterija

Prema definiciji je ezoterija jedan vid učenja i znanja koje je bilo „tajno“ i koje je prenošeno na uži krug sledbenika i učenika, posebno u filozofiji, te je poreklom iz grčkog jezika, i ima jasno značenje „tajni nauk“ ili tajna veština.

Naime, reč potiče od grčkog pojma ezothero, u prevodu „unutrašnji, tajni, lični“, i odnosi se na ono što nije namenjeno da se deli sa svakim i da se kao veština ili znanje prenese na neke široke narodne mase, već se mora preneti samo na one koji u nešto jasno veruju i ostaje u „užem krugu“, kao svojevrsna tajna i simbol jedne vrste poverenja među sledbenicima.

Loading...

Danas se smatra da je ezoterija skup znanja i učenja koja se bave onim vidljivim i nevidljivim, jasnim ili nejasnim značenjima i saznanjima, ali koja su unutrašnja i usko određena nečijim ličnim stavovima i shvatanjima, te su vrlo poverljiva i prekrivena velom tajne, u potrebi da se očuva doktrina i da se sačuva posebnost nečega što je naučeno i stečeno.

Tako je došlo i do činjenice, da se ezoterija smatra nekom vrstom tajnog pre svega religijskog učenja, a pre svega u istraživanju unutrašnje spoznaje i rasvetljavanja misterioznog i duhovnog i ne tako retko se smatra da su zbog užeg kruga sledbenika u pitanju organizacije koje su sinonim današnjim sektama.

Poreklo pojma ezoterija i upotreba u filozofiji i religiji u Grčkoj

Kao što je i napomenuto, pojam ezoterija je grčkog porekla, i potekao je od potrebe da se u filozofiji neka stečena znanja i veštine, prenose na učenike i sledbenike, te da im se usade neka uverenja i filozofski stavovi, koje će oni širiti među svojim sledbencima, i dalje pokušavati da utvrde svoj položaj u društvu kako bi se kasnije mogao izvršiti sveopšti socijalni uticaj na šire mase i na grupu kao društvenu ćeliju.

Ezoterija je bila u Grčkoj namenjena svojevrsnoj „elitističkoj grupaciji“, koja je bila tajna, i brojala određenu grupu sa sličnim stavovima i shvatanjima, koju je bilo lako ubediti i oformiti slična ubeđenja, a koja je kao tajna bila čuvana od „plebsa“ koji nije mogao da shvati ili da pak prihvati takav vid razmišljanja ili delovanja.

Danas se ezoterija smatra doktrinom koja teži jednoj metaizičkoj spoznaji celine kao takve, te se takva sveukupnost smatra uvek istom i nužno jedinstvenom, bez obzira na različita verska, kulturna, epohalna ili društvena predubeđenja.

Vrlo je važno naglasiti i da postoje dve različite ezoterične nauke – istočnjačka i zapadna, ali koje imaju jednaku suštinu, da se biće dovede do izvesne spoznaje onoga što je nužno i što je vanvremensko, nepromenljivo i duhovno uzdignuto izvan svake vrste uticaja kulture, društva, te i vremena i razmišljanja.

Iako se često pojam ezoterije povezuje sa nečim što je okultno i varski stigmatizovano, postoji u njenoj osnovi jedno tradicionalno shvatanje da sve nužne ljudske različitosti predstavljaju rezultat razlike u kulturi, religiji, vremenu življenja i mestu habitovanja.

Pojam ezoterije i ezoterizma u savremenoj terminologiji

Loading...

Kako je i ranije napomenuto, ezoterija i ezoterizam su svojevrsna tajna učenja koja su namenjena odabranima, i koja su nužno zabranjena onima koji su „neprosvećeni“ i koji ne mogu razumeti, te se svodi na potrebu da se postignu neka saznanja koja su izvan domena ljudskog prizemnog uma, i koja su univerzalna i metafizička.

Princip koji važi još od davnina jeste taj da se ezoterična učenja i doktrina, „dele“ samo sa onima koji su prošli određeni obred inicijacije i koji su tako „ušli u krug odabranih“, te su spremni da prihvate i shvate neka objašnjenja na tačno utvrđen način, i da sebe dovedu u jedno spiritualno ili transcendentno stanje, koje nudi neka objašnjenja koja često nisu sasvim jasna ali jedinstvena ili su produhovljena i imaju cilj i svrhu da učine neku grupu posebnom i sasvim zatvorenom i izopštenom, te nije ni čudno što se ezoterija smatra sinonimom za verski predubeđenu grupaciju ili sektu.

Važno je naglasiti da se ezoterija bori za neka sopstvena shvatanja, od kojih ne sme da bude pak ni odstupanja, i da oni koji izraze neslaganje ili neshvatanje pravila grupe, bivaju iz nje izopšteni, uz pravilo da ne smeju da šire nikakve informacije o delovanju grupe ili o njenim učenjima.

Sam pojam ezoterija ili ezoteričan, predstavlja smisao tajne doktrine ili učenja, onoga što je samo unutrašnje i što je stigma ili dogma, tajni znak ili simbol, te je oko nekog uverenja okupljen uzak krug „odabranih“ koji veruju i koji postupaju po jasno utvrđenim pravilima grupe u kojoj se pak i nalaze.

Kada se pomene pojam ezoterije, najčešća savremena definicija se odnosi na neku grupu koja u nešto veruje ili koja poseduje neka znanja, te obično bude prisutna i neka religijska konotacija, u smislu da osobe koje su ezoterici, imaju sveznanje, spoznaju ili pak pristup nekoj „svetoj tajni“ koju ne žele i ne smeju da dele i šire izvan uske skupine u kojoj se nalaze.

U ezoteriju se dalje mogu ubrojiti skupine ljudi koje se bave nekim posve jasno neproverenim doktrinama kakve su astrologija, numerologija, tarot, proricanje sudbine, „samolečenje“, kao i neke alternativne terapijske metode, paganska verovanja, vračanje, magijska delovanja, i ona se po savremenim zakonima smatraju „aktom obmane širokih narodnih masa“ i zabranjene su zakonom u Ustavu naše zemlje.

Neosporno je da se u ezoterična učenja ubrajaju i kultovi ili sekte koji su bazirani na određenim tajnim znanjima i čije su „vođe“ ili gurui, postigli „najviše nivoe spoznaje“, te se olako i u njih „uvlače“ intelektualci koji su na neki način nesvesni rizika i opasnosti, te se pridružuju takvim tajnim organizacijama kako bi sebi pomogli, i kako bi „spoznali sebe i svoju suštinu“.

Činjenica je međutim, da su danas takve ezoterične organizacije, a pod maskom raznih verskih ili sličnih krugova, bazirane na veoma opasnim ritualima i da se kada neko uđe u „začarani krug“, sa njegovim umom veoma vešto manipuliše, a da se sve radi sa ciljem sticanja materijalne dobiti baš te date grupe, kojom se finansira dobijanje novih sledbenika, te koje su veoma opasne i koje lako manipulišu ljudima i njihovim slabostima koje se iskreno sasvim lakomo otkrivaju u obredima te ranije pomenute „inicijacije“.

Samo neke od savremenih ezoteričnih grupa ili učenja su – kabala; alhemija; antropozofija; kao i već pomenute astrologija i numerologija; spiritizam; teozofija; okultizam; misticizam i druge pak takozvane „new age“ doktrine u hermetički zatvorenim skupinama u koje je vrlo teško proniknuti i koje predstavljaju najviši stepen manipulacije i obmane.

Loading...

Poznato je iz nebrojenih primera da one osobe koje ulaze u grupe pod lažnim imenima i lažnim uverenjima, daju svoj pristanak i iznose sopstvene strahove i nedoumice koji se protiv njih lako upotrebljavaju, te koji nikada ne odaju tajne grupe u kojoj se nalaze, pa i kada požele da se dalje osveste i da iz takvih skupina izađu, zakon ostaje nemoćan jer se sve obavlja bez prisile i na vrlo dobrovoljnoj bazi, a članovi su često prinuđeni na razne opskurne ili protivzakonite radnje ili pak rituale, koji su po vođama kulta način da se grupi dokaže vernost i da se pokaže istrajnost u borbi za sebe i svoje postojanje.

Sponzorisano

Loading...