A-M

Diverzifikacija – značenje, definicija

Uopštena definicija i poreklo pojma diverzifikacije:

Pojam diverzifikacija ili diversifikacija je definisan kao raznovrsnost i sticanje širokih znanja i veština, te se u tom smislu a radi lakšeg razumevanja može tumačiti i kao suprotnost od pojma specijalizacija u značenju sticanje većih i užih znanja i veština.

Poreklo reči diverzifikacija je iz latinskog jezika od reči diversificatio, diversificatoinis, u prevodu širina, raznovrsnost, sveobuhvatnost.

Loading...

Diverzifikacija se odnosi na pojam investiranja u razne delove tržišta i procenu odnosa između rizika i ostvarivanja dobitka.

Pojam diverzifikacije postoji u raznim oblastima poslovanje, te u bankarstvu označava ulkaganje u hartije od vrednosti, trgovanje na berzi i oročavanje štednje, uz dugoročnu isplativost i uz minimalna ulaganja u vidu kamate ili troškova štednje.

Generalno gledano, diverzifikacija se može označiti i kao svojevrsna razrada strategije ulaganja, a sve sa ciljem da se umanji pretpostavljeni rizik do koga može potencijalno da dođe.

Diverzifikacija ponude je pojam sa kojim se laici najviše susreću, te ona pojednostavljeno označava ponudu nekih novih proizvoda, akcija i pogodnosti, sa idejom da se poveća porast i kapital, a da se rizici ulaganja i mogući gubici svedu na minimum.

Diverzifikacija u ekonomskim naukama i strategijama

Najčešće se pojam diverzifikacije upotrebljava u ekonomiji i menadžmentu poslovanja, te se tada označava kao diverzifikacija poslovanja, odnosno podrazumeva nastojanje neke kompanije da svoje poslovanje, usluge ili delatnosti proširi na veći broj polja, klijenata, zemalja ili proizvoda.

U poslovnom svetu, ovaj pojam se koristi kako bi se prikazao odnos povećanja raznovrsnosti i proširivanja spektra delatnosti, a uz potrebu za povećanje kapitala uz smanjivanje rizika nekog poslovanja, a što je opet označeno kao pojam diverzifikacija rizika.

Kada su u pitanju poslovni svet i konkurentnost tržišta, diverzifikacija je sveobuhvatni pojam za kompetentnost, stabilnost, validnost, znanja i veštine, isplativost ulaganja, te i pametno ulaganje uz porast kapitala i smanjenje gubitaka.

Postoji podela diverzifikacije na takozvana tri nivoa – vertikalnu; horizontalnu i takođe lateralnu diverzifikaciju.

Loading...

Vertikalna diverzifikacija

Pod pojmom vertikalne diverzifikacije u poslu se uopšteno podrazumeva proširivanje određenog asortimana proizvodnje, uz ulaganje u nove nivoe i različite delatnosti proizvoda i usluga, a sve uz adekvatnu procenu ravnoteže između ekonomske isplativosti i potencijalnih rizika od preopterećenja tržišta, te istodobnih gubitaka kapitala i klijenata i preovladavanje konkurencije.

Kada je pomenuta vertikalna diverzifikacija u pitanju, ona ima za cilj redovnu kontrolu lanca proizvodnje, te i kontrolisanje snabdevenosti i potrošnje, kao i distribuciju proizvoda na tržište.

Postoje i takozvani rizici vertikalne diverzifikacije koji obuhvataju – prezasićenje tržišta, odnos između ponude i potražnje za određenim proizvodima, te pojava „uskih grla“ kada dođe do zastoja u distribuciji ili proizvodnji zbog delovanja konkurencije, kao i rizik od zastarelosti načina proizvodnje kao rezultat pojave novih i savremenih metoda ili tehnologija.

Horizontalna diverzifikacija

Kada je u pitanju horizontalna diverzifikacija, ona se pak odnosi na poslovnu politiku koja uključuje implementaciju principa proizvodnje konkurentnih proizvoda, kako bi se postigao ili opstanak na tržištu, ili analiza rizika za očuvanje integriteta sopstvene proizvodnje koja je konkurentna ostalim proizvodima iz iste branše na poslovnom tržištu.

Princip koji podrazumeva horizontalna diverzifikacija jeste usklađenost sopstvene proizvodnje sa standardima koji su postavljeni od strane konkurencije, te se time omogućava unapređenje i prenos znanja i veština na oblast ljudskih resursa, mašina, i kao posledični cilj ima stvaranje sopstvenog brenda koji postaje konkurentan u odnosu na iste kompanije iz određene branše, ali bez istupanja iz pravila proizvodnje koja su propisana zakonom.

Primer horizontalne diverzifikacije je kada proizvodnja elektronskih uređaja pored proizvodnje TV aparata, uključi i proizvodnju kompjutera, radio prijemnika, bežičnih elektro-elemenata, ali ne odstupa od osnovnog principa elektro-industrije, većsamo proširuje postojeći asortiman koji je već određen, i tako postaje konkurentna na tržištu.

Lateralna diverzifikacija

Lateralna ili takozvana pobočna odnosno nepovezana diverzifikacija se odnosi na potpuno odstupanje od utvrđenog asortimana, te se proizvode nekonkurentni proizvodi, koji nisu u sprezi sa marketingom i proizvodnom tehnologijom koja je prethodno utvrđena, odnosno postavlja se standard za potpuno novi proizvod na tržištu.

Naime, ovaj pojam podrazumeva da se u cilju rasta potrošnje i postizanja dugoročnog kapitala, ulazi ui rizik proizvodnje sasvim novih elemenata, koji nisu povezani ni sa jednom drugom ili sličnom vrstom proizvodnje na tržištu.

Ovakav tip takozvane lateralne diverzifikacije je bio najpopularniji tokom šezdesetih i takođe sedamdesetih godina, te su tada velika sredstva ulagana u istraživanje novih prostora na tržištu,. A u cilju ostvarivanja kapitala i isplativosti investicija.

Šta je to diverzifikacija rizika?

U jednostavnom prevodu diverzifikacija rizika je u suštini rizik ulaganja ili investicije u neproverene proizvode, a sa osnovnim ciljem da se ostvari dominacija na novom tržištu, te da se postigne i postavi standard za konkurente, koji će se voditi datim proizvodom, bez prava da ga kopiraju, te da će proizvod ostati na najvišem nivou zahvaljujući prepoznatom potencijalu i rizičnim kapitalnim ulaganjima u smislu njegovog vrhunskog razvoja.

Pravilna investiciona politika, podrazumeva da se ostvari balans između visine ulaganja i potencijalnih rizika od gubitka, te da ostvarena dobit ima potencijal da pokrije nastale gubitke, u slučaju da se ne postigne željeni efekat na tržištu.

Šta je to diverzifikacija po stepenu ulaganja?

Druga forma u odnosu na prethodno opisanu diverzifikaciju po stepenu rizika, jeste kategorija poznata kao diverzifikacija po stepenu ulaganja, te ona podrazumeva izbor nečega što je manje unosno za ulaganje ali je određenog stepena sigurnosti, a ne ulaganje u rizične investicije čije se dugoročna isplativost ne može sa sigurnošću proceniti.

Loading...

Ova forma diverzifikacije se može odnositi i na raspodelu kapitala na neke manje konkurentne proizvode, ali uz siguran dobitak koji nije ekvivalentan onome koji bi se dobio uz „ulazak na nepoznata tržišta“, ali obezbeđuje veliki stepen sigurnosti i dugoročnu stabilnost poslovanja.

Sponzorisano

Loading...