A-M

Cinik – značenje, pojam

Definicija i poreklo pojma cinik

Prema definiciji je cinik naziv za osobu koja je sklona da se svamu ili svakome podsmeva i da se ruga, a koja je posve nepristojna i ne retko nevaspitana, koja je bezočna i često se smatra sasvim ravnodušnom prema onome što je ili pozitivno ili negativno, te izjednačava shvatanja i stavove prema veličanju sopstvene vrednosti i omalovažavanju drudih.

Za osobe koje su cinične kaže se da su sklone cinizmu, pa i sam pojam cinizam generalno jeste poreklom iz grčkog jezika od reči kynismós u značenju bukvalno „oponašanje psa“, ali je figurativno značenje pojma onaj koji se nekome ruga, ko drugoga ponižava, koje drska i bezočna osoba, ko je grub i na neki način bestidno otvoren i direktan.

Loading...

Definicija kako je i navedeno označava cinike koji su kao osobe jesdnako ravnodušni i ne razlikuju dobro i zlo, jer ih takva korelacija „ne zanima i ne dotiče“, te oni kritikuju i ismevaju i dobre i loše postupke, namere, osobine pa se one same smatraju bezobzirnim i veoma bezočnim.

Cinik je neko ko se suprotsavlja svemu što jeste norma ili forma u društvenom ili bilo kom drugom smislu, ili iz inata ili jednostavno iz neke namere da pokaže da je bolji i pametniji, iako to najčešće nije te mu pored manira i vaspitanja fali i kulture i inteligencije, ali ga to ne sprečava da se ponaša veoma direktno drsko i otvoreno, i da na neki način vređa nekoga ili nešto.

Osoba koja je cinična jeste često dafinisana i kao zlurada i zajedljiva, kao neko ko je bestidan i okrutan, te ko se samo po sebi jasno odriče i poništava sve kulturne i moralne norme, i one su za njega nevažne i uopšte nemaju težinu i značaj.

No, kada se sa psihološkog aspekta posmatra osoba koja je cinik, ona ima neke unutrašnje odlike u ličnostio koje su i proizvele takav način ponašanja i razumišljanja, pa su baš grubo definisano u pitanju osobe koje su nesrećne i nezadovoljne sobom, koje su razočarane u sve oko sebe i koje se nisu ostvarile ili izgradile kao ličnosti koje su sposobne da prihvate poraze.

Sam cinizam se smatra više ličnim stavom i izborom, i to nije neko ukorenjeno ponašanje koje se ne može promeniti, ali je osoba koja je cinik zapravo sama izabrala da ima takav jedan posve vrlo i negativan „pogled na svet“.

Iako se često smatra da su cinizam i sarkazam i ironija sinonimi, oni to zapravo nisu, i veoma je važno da se između ovih pojmova napravi razlika i da se ona shvati kao takva.

Takođe se nekada, smatra da su osobe koje su cinične zapravo visoko inteligentne, te i da su one nadarene i imaju prava da drugima sude i da sve negativno komentarišu jer su one same u nekom smislu „iznad drugih“, ali se zapravo radi o ljudima koji su veoma iskompleksirani, koji nisu ni duhoviti kako najčešće sami misle, već su vrlo neprijatni i nepristojni i zaista nemaju niakakav ni talenat niti posebno pravo da se ponašaju na takav način.

Još u vreme helenske filozofije je postojalo jedno učenje koje se zvalo kinizam i njegovi veliki sledbenici su bili kinici, pre svega Sokratov učenik Antisten, te se u vreme IV veka smatralo po ovom filozofskom pravcu da je u životu zapravo najveće dobro koje se može imati, odsustvo svih želja ali i vrlina.

Nešto kasnije je ovo učenje modifikovano u činjenicu da su dobra i zanemarivanja i odbacivanja svih vrednosti, običaja, ljudskosti i empatije, te su iz ovakvog učenja proistekli i današnji cinizam i cinici, iako se smatra da kinizam i cinizam nisu sinonimi.

Loading...

Naime, pomenuta „Cinička škola“ koju je kako je rečeno i osnovao staro grčki filozof Antisten, bila je bazirana na načelima da je ideal zapravo da se ima malo ili osnovno, te i da se to malo i dalje smanjuje ili sužava na neophodno ili nužno.

Pripadnici i sledbenici ovog filozofskog uverenja su smatrali da je pravilno da se živi u skladu sa prirodom, da se previše ne traži i da je život u oskudici jedno pročišćenje i osnova shvatanja čoveka i njegove suštine, te su bazični stavovi i načela takozvanih kinika bila – da je čovek mudriji kada ima manje potreba; da je čovek slobodan kada nema potreba; da mudar čovek po pravilu ima manje potreba; da je mudar čovek sam sebi dovoljan i da čovek koji je pametan i mudar treba da prihvata samo zakone i načela prirode i da u skladu sa njima i živi.

Loading...

Dakle, jasno je da kinik i cinik nisu sinonimi, ali kada se kasnije ovakva škola i uverenja „iskvarila“ došlo je do stvaranja današnje definicije cinika kao bezočne i bezobzirne osobe koja je sklona da se ponaša drsko, bezočno, da svakoga omalovažava i da sve ismeva, te je poznato da je u hrvatskom govornom i pisanom jeziku sinonim za pojam cinika reč psina.

Sponzorisano

Loading...